пʼятниця, 7 червня 2019 р.

Інноваційний проект


ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ
Тема:
НЕТРАДИЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА РАДА ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В НАПРЯМКУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА ТА УЧНЯ
Рівень: ПТНЗ, обласний
 
Мар’янич Тетяна Григорівна
методист
Вищого професійного училища №25
 
Суб’єкти інноваційної діяльності        учні та педагоги ВПУ №25, методисти ПТНЗ області
Автор проекту  

Мета впровадження: освітня, професійно-освітня, науково-методична, а саме:
- перетворення педради в орган колективного мислення;                                                                                                               - підвищення авторитету та працездатності педагогічної ради;                                                             - утвердження поліфункціональності педради;                                                                                         - впровадження нових ідей, досліджень та перспективного педагогічного досвіду в діяльність навчального закладу;                                                                         - удосконалення виховного впливу на підростаюче покоління, поліпшення структури навчального процесу і стосунків між усіма його учасниками;                     - ефективна реалізація єдиної науково-методичної проблеми;                                                                                 - мобілізація зусиль педагогічного колективу до інноваційної та гуманістичної діяльності.                                                                                                 
Опис інновації
Педагогічна рада як колегіальний орган відіграє важливу роль у демократизації управління. Педрада має стати лабораторією педагогічної майстерності, однією з умов розвитку експериментальної роботи в освітній установі. Тому форма проведення педради має бути цікавою так само, як і питання винесені на розгляд педради. Нетрадиційна педрада дає змогу залучити до її підготовки якомога більшу кількість організаторів, створювати творчі групи, які б вирішували перспективні завдання. При її підготовці враховується й те, що педрада не тільки генератор цікавих ідей, а й експертна рада, а також вона спонукає до пошуку, творчості, створить у колективі атмосферу довіри, взаєморозуміння та поваги, створює умови для саморозвитку педагога та учня.
Наша практика переконує, що педрада – досить ефективний спосіб колегіального розв'язання проблем, пусковий механізм мобілізації зусиль педагогічного колективу до інноваційної і гуманістичної діяльності, трибуна передового педагогічного досвіду, школа професійної культури. При її підготовці обов’язково вирішуються такі проблеми:                                                                                         - як зробити, щоб група педагогів, яка впроваджує у своїй роботіновітні технології, стала центром у процесі творчого пошуку;                                               - як сформувати колектив однодумців з того чи іншого питання;                                          - як вдосконалити педагогічну раду, форму її роботи, щоб досягти ефективності;                                                                                                                                          - чи дає педрада можливість розв’язати проблеми розвитку навчального закладу;                                                                                                                                           - що потрібно застосувати для активізації пошукової діяльності педагогів;                        - як залучити кожного учасника педради до обговорення питань і виконання ухвалених рішень.
В навчальному закладі практикуються нетрадиційні форми проведення педагогічних рад, що визначаються залежно від їх завдань (мети) і змісту. Найбільш поширені: педрада-консиліум, педрада-конференція, педагогічний  турнір, педрада - «круглий стіл», педрада - «мозковий штурм», педрада - «ділова гра», педрада-тренінг та інші. Завдяки таким педрадам педагог підвищує свою мотивацію до самоосвіти і вдосконалення навчального процесу з використанням інновацій.
Результативність та  ефективність впровадження інновації
- Нетрадиційна форма проведення педагогічної ради вимагає постійного удосконалення педагогами своїх професійних та педагогічних знань, стимулює кожного до самоосвітньої діяльності.

- На педрадах панує ділова атмосфера, формується сприятливий мікроклімат у колективі.
- Педагог оволодіває методами самоаналізу та самоконтролю своєї діяльності, застосовує творчий підхід до організації навчально-виховного процесу, навчається узагальнювати свій досвід і відбирати ті наукові ідеї, що будуть найбільш ефективними в його педагогічній системі.                                                                
- Розвивається професіоналізм особистості, педагог оволодіває сучасним змістом освіти та методами, що забезпечують цілісний розвиток особистості учнів.                                                                                                                                       
- Формується аналітико-діагностична основа педагогічної та управлінської діяльності (аналізу підлягають зміни у розвитку учня, рівень його вихованості та навчальних досягнень, результативність діяльності педагогів, ступінь досягнення управлінських цілей).                                                                                     
- Досягається ефективність реалізації науково-методичної проблеми в навчальному закладі.                                                                                                                    
- На базі училища проведені обласні семінари для директорів та заступників директорів з проблем організації та проведення педагогічних рад в професійних закладах області, де використовувались матеріали педагогічних рад ВПУ№25.
- Мар’янич Т.Г.- автор методичного посібника  «Нетрадиційні методи прове-дення педагогічних рад у професійному навчальному закладі» ( з досвіду роботи)